Förenings/Medlemstelefon

Telefonnummer: 070 2816240

Lämna meddelande på telefonsvararen, eller sms:a oss ditt  ärende/fråga samt namn och telefonnummer så återkommer vi till dig. Ni kan också maila oss på info@attention.nackavarmdo.se


Paneldebatt

I det här panelsamtalet bjuder Vänsterpartiet Värmdö in ett antal aktörer som får ge sin bild av situationen för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga och vad som behövs för att öka tillgängligheten i kommunen.

Vad behövs för personer med funktionsnedsättning i Värmdö idag?

Bakgrund:

Alla oavsett grundförutsättningar ska ges de medel som krävs för att få ett meningsfullt och självständigt liv. Här hör inte sparbeting hemma. Ändå är det precis så det är. Det sparas in på mänskliga rättigheter. LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innebär att personer med vissa funktionsnedsättningar ska kunna få särskilda stödinsatser för att ha möjlighet att studera, arbeta och delta i samhällslivet på samma villkor som alla andra. Snävare lokala riktlinjer har lett till att många med stora behov fått sina insatser neddragna eller helt blivit av med dem, trots att de är rättigheter enligt lag. Mot detta har Socialstyrelsen riktat stark kritik.

Värmdö har en lång väg att gå för att bli en tillgänglig och inkluderande kommun där alla har möjlighet att delta i samhällslivets alla delar. Vilka hinder finns det och vilka sociala, digitala och fysiska anpassningar finns det behov av?

https://www.facebook.com/watch/live/?v=631980961122421&ref=watch_permalink


Personligt ombud

Personligt ombud finns för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp att samordna dina insatser.

Fristående hjälp för dig med psykisk funktionsnedsättning

Är du över 18 år och skriven i Nacka eller Värmdö kommuner och har en psykisk funktionsnedsättning som medför stora problem i din vardag, kan du kostnadsfritt få ett ombud.

Vad kan ett personligt ombud göra för dig?

Vi ger dig råd och bistår dig så att du får den hjälp du enligt lag har rätt till. Vi kan hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter och verksamheter i samhället.

Hur arbetar ett personligt ombud?

 • Vi är ditt ombud och arbetar på uppdrag från dig enligt dina egna önskemål.
 • Vi företräder dig i dina kontakter när du vill det.
 • Vi arbetar oberoende från myndigheter och andra verksamheter.
 • Vi kan hjälpa till att samordna samhällets insatser.
 • Vi har tystnadsplikt.

Efter slutfört uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

https://ponackavarmdo.wordpress.com/

PERSONLIGT OMBUD I NACKA OCH VÄRMDÖ

Gertrud Magnusson       Tfn: 08-718 77 22          alt. 070-431 77 22

Mattias Castman            Tfn: 08-718 77 23          alt. 073-985 75 07

Linda Palmér                  Tfn: 08-718 77 24           alt. 073-985 75 06

Pia Nordlander               Tfn: 08-718 77 21           alt. 073-985 75 08


Stöd och hjälp till unga vuxna

Har du en besvärlig livssituation? Är det svårt att veta vilken hjälp man kan söka och krångligt att samordna olika insatser? Är du anhörig till en ung vuxen som kan behöva hjälp och stöd. För unga vuxna i Nacka kommun finns det nu snabb service att få!

Case Manager som servicefunktion för unga vuxna erbjuds dig som är 18-30 år och behöver hjälp med information, råd eller vård- och stödsamordning. Med hjälp av en Case Manager kan du få information och råd vid enklare frågor och problem och guidas till det stöd du behöver. Vid behov kan du få hjälp att samordna flera insatser.

Stödet riktar sig främst till dig med:
• psykisk ohälsa
• beroendeproblematik
• neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• samsjuklighet (två eller fler sjukdomstillstånd samtidigt)
• behov av hjälp med samordning av insatser mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri, försäkringskassa och andra myndigheter

Du behöver inte ha en utredd diagnos eller kontakt med psykiatrin för att höra av dig. Vi guidar dig vidare för det stöd du behöver eller hjälper till att samordna flera insatser. Du kan också vara anhörig till någon som har behov av hjälp.

Case Manager
Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla

Case Manager Unga vuxna: Pernilla Boman Larsson   

Epost: pernilla.bomanlarsson@nacka.se
Telefon: 08-718 99 39, 070-431 99 39

https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/stod-och-behandling/case-manager/case-manager-unga-vuxna/


Anhörigstöd

Nacka Kommuns anhörigkonsulent:

Kerstin Benckert   telefon 08 718 78 89 eller 070 431 76 89   epost: kerstin.benckert@nacka.se

  • Råd och stöd för anhöriga till personer under 65 år
  • Enskilda stödsamtal, även med mindre grupper och familjer. Samtalen kan ske i stadshuset, vid hembesök eller per telefon. Jag för inte journal och har tystnadsplikt
  • Råd och vägledning i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter
  • Information om anhörigföreningar och intresseorganisationer
  • Anhörigträffar och studiecirklar
  • Öppna temaföreläsningar
 • Informationsinsatser om anhörigperspektiv i olika verksamheter

https://www.nacka.se/omsorg-stod/senior/anhorig-och-narstaende/anhorigcenter/

Värmdö Kommuns anhörigsamordnare:

Till anhörigstödjaren kan du vända dig om du är anhörig till någon som har en psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik och är över 18 år. Stöd som kan ges är information, vägledning och enskilda samtal. Vi anordnar även anhöriggrupper mot olika målgrupper. Du som vill ha kontakt eller mer information är välkommen att söka anhörigstödjaren.

Helena Ternström
Telefon: 08-570 470 23
Helena.ternstrom@varmdo.se

Anhörigsamordnaren erbjuder:

 • Enskilt råd och stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Du får dels stöd i din situation som anhörig och även råd vart du kan vända dig med dina frågor som rör kring din närstående.
 • Att ha en förälder eller annan närstående som till exempel har problem med missbruk kan vara väldigt slitsamt. Som anhörig kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenheter.
 • När en närstående har problem med missbruk drabbas också du som är anhörig, och även du kan vara i behov av stöd i olika former.
 • Genom att delta i grupp kan möjlighet till förändring öppnas för anhöriga. Det är läkande att träffa andra med liknande erfarenheter och även genom föreläsningar få ökad kunskap om sin situation.

https://www.varmdo.se/omsorgochstod/barnungdomvuxenochfamilj/stodtillanhoriga.4.18c983316e0536cb1895a95.html


Vill du vara med och påverka eller bidra på något sätt ?

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.

Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
 • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
 • Du kan arbeta intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattare

Vi i Attention Nacka-Värmdö arbetar aktivt med frågor som rör skola, barn och ungdomar, unga vuxna, fritid, arbete och sysselsättning. Men vi hinner inte med.
Vi behöver din hjälp.
Du kanske har tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vill du träffas?

Hör av dig till info@attention-nackavarmdo.se 

Skriv dina kontakt uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.

Grupp för Attention Nacka Värmdös medlemmar på Facebook

Om du är medlem i Attention Nacka Värmdö är du välkommen att ingå i vår slutna grupp på Facebook.

Syftet är att vi enklare ska kunna kommunicera direkt med varandra.

Sök på ”medlemmar Attention Nacka Värmdö” och gå med i gruppen.